Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

mental-cat
13:57
mental-cat
13:57
4172 7455
Reposted fromMotW MotW viashowmetherainbow showmetherainbow
mental-cat
13:55
6067 b206
Hedy Lamarr in Ziegfeld Girl, wardrobe by Adrian, 1941
mental-cat
13:54
13:53
5840 4ef6

mhalachai:

patrickthomson:

this is your periodic reminder that old-timey medicines did not fuck around

Yeah that’d probably handle a cough.

Reposted fromkittykatabcde kittykatabcde viachowchow chowchow
mental-cat
13:52
8954 faf0
mental-cat
13:51
13:51
mental-cat
13:51

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

mental-cat
10:37
1224 6a9e
Reposted fromlaluna laluna viashowmetherainbow showmetherainbow
mental-cat
09:44
 
Reposted fromsaku saku viashowmetherainbow showmetherainbow

February 22 2017

mental-cat
09:44
1597 2fc2
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet viazidzhelja zidzhelja
mental-cat
09:43
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
mental-cat
09:42
0284 9ccd
Reposted fromkrzysk krzysk viazidzhelja zidzhelja
mental-cat
09:42
mental-cat
09:42
9681 a7b4
mental-cat
09:42
mental-cat
09:42
6604 c625

February 17 2017

mental-cat
08:12
8437 771e
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka viawiks wiks
mental-cat
08:12
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl