Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

mental-cat
15:57
2054 b1ad
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin
mental-cat
15:56
mental-cat
15:53
6806 3626 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viarurky rurky
mental-cat
15:48
mental-cat
15:45
4309 cd53 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
mental-cat
15:42
5146 ce58 500
Reposted fromamphetaminelogic amphetaminelogic

May 03 2019

mental-cat
16:40
8336 0e31
Reposted frommiststueck miststueck
mental-cat
15:52
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamrsnobodyy mrsnobodyy
mental-cat
15:50
Chodzi o rodziny „smutnego dzieciństwa”, wynikającego z choroby psychicznej jednego z rodziców, nieprzepracowanej silnej traumy, np. śmierci ważnego członka rodziny lub zerwanie przez niego więzi z pozostałymi, wielokrotnych separacji, rozwodów i/lub fizycznych lub emocjonalnych nadużyć. Rujnujące psychikę dziecka są też oczywiste patologie: brutalne praktyki rodzicielskie, problemy związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, przykład bliskich osób, które same cierpią na współuzależnienie emocjonalne. Głęboka próżnia emocjonalna, będąca wynikiem chaotycznej i niezorganizowanej historii rodziny, powoduje, że rozwija się nieświadomy – choć czasem aż nadto świadomy – mechanizm sprzężenia zwrotnego: uzależniony od nałogu partner (albo rodzic, dziecko, czy ktokolwiek pozostający w stałej relacji) staje się idealnym źródłem szacunku i uznania, którego potrzebuje współuzależniony. Coś, co uderza we współuzależnionych, to istnienie przesadnej tendencji, wręcz uporu, by wiązać się z osobowościami narcystycznymi, egoistami, zazdrośnikami.
Reposted fromagatiszka agatiszka viahormeza hormeza
mental-cat
15:48
7680 5fdd 500
Reposted fromRowena Rowena viahormeza hormeza
mental-cat
15:46
7740 df42 500
Poznań, Garbary
mental-cat
15:43
8019 9a19
Reposted fromNux Nux viafapfapfap fapfapfap

May 02 2019

mental-cat
16:17
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
16:09
5432 5035 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viahormeza hormeza
mental-cat
16:06
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viahormeza hormeza
mental-cat
16:06
6695 fbf1
Reposted fromapotheosis apotheosis viahormeza hormeza
mental-cat
16:06
5924 7fe5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamushu mushu
mental-cat
16:04
4287 d7f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna
16:03
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viaVostok Vostok
mental-cat
16:03
4442 c4f9 500
Reposted fromsoftboi softboi viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl