Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

mental-cat
15:30
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viasarazation sarazation
mental-cat
15:28
9405 6f47
Reposted fromgplyr gplyr viaschwertmeister schwertmeister
15:28
3678 6238 500
mental-cat
15:25
8919 3346
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

August 05 2018

mental-cat
12:42
mental-cat
12:42
3989 9a9d 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
mental-cat
12:29
5672 6ad6
Reposted from4777727772 4777727772 viafapchlupfap fapchlupfap

August 03 2018

mental-cat
18:22
mental-cat
18:20
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
mental-cat
18:19
18:05
3732 8cbb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafapchlupfap fapchlupfap

August 02 2018

18:18
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamesoute mesoute
mental-cat
18:16
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
mental-cat
18:14
9490 e6ef 500
Reposted fromanheros anheros viastrzepy strzepy
mental-cat
18:00
3782 9daf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZoonk11 Zoonk11
mental-cat
17:59
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
mental-cat
17:58
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
17:58
mental-cat
17:58

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaZoonk11 Zoonk11
mental-cat
17:57
A potem się roześmiała. Tak pięknie. Tak, aby nikt nawet nie podejrzewał, jak bardzo jest w rzeczywistości martwa. W środku. 
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl